Regulamin do pobrania – Regulamin Sztafeta 2021.pdf

Fundacja Przejście Kotliny
Słoneczna 2
58-573 Piechowice
biuro@ultrakotlina.pl

Kierownik zawodów: Marta Lipnicka
Sędzia główny: Paweł Wiśniewski
Szef biura zawodów: Maciej Koziński

Start: 9.10.2021 (sobota), godz. 6:00,  Szklarska Poręba (skwer ul. Turystyczna 2).

Meta: w tym samym miejscu, w niedzielę 10.10.2021 do godziny 5.00.

LIMIT 23h dla całej sztafety.

Gościniec Pod Lipą, ul. Turystyczna 6, 58-580 Szklarska Poręba

 • 08.10.2021 od 16:00 do 22:00 (wszystkie dystanse)
 • 08.10.2020 godz. 19:00 – obowiązkowa odprawa techniczna 
 • 09.10.2021 od 05:00 do 5:45 

Zawodnicy otrzymają komunikat techniczny ok. tydzień przed zawodami.

Akceptując Regulamin i biorąc udział w wydarzeniu UltraKotlina uczestnik oświadcza, że na dzień rejestracji w biurze zawodów:

 • nie miał/miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby
 • jego stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu
 • będzie przestrzegał/a wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas wydarzenia
 • wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała przed wejściem do Biura Zawodów
 • Zawodnik z temperaturą 37,5°C będzie poproszony o opuszczenie strefy biura zawodów i ponowne przyjście po ok. 20 min, jeśli temperatura nadal będzie wynosiła 37,5°C i więcej,  zawodnik nie będzie wpuszczony do żadnej strefy i nie będzie mógł wystartować w zawodach
 • Jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w wydarzeniu UltraKotlina w aktualnej sytuacji epidemiologicznej
 • Uczestnik zgadza się na zakrywanie ust i nosa w każdej strefie zawodów (biuro zawodów, start/meta, punkt gastronomiczny przy odbiorze posiłku, punkt żywieniowy) oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do w/w stref
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić KARTĘ ZDROWIA i oświadczenie dostarczyć wydrukowaną do Organizatora przy odbiorze pakietu. Bez wypełnionej i podpisanej KARTY ZDROWIA i oświadczenia Uczestnik nie otrzyma pakietu startowego
  • KARTĘ ZDROWIA i oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do biura imprezy (do pobrania na stronie organizatora)
  • KARTA ZDROWIA i oświadczenie jest podstawą odbioru pakietu startowego
  • Pakiet startowy należy odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE
  • W biurze imprezy nie będzie możliwości wydrukowania KARTY ZDROWIA i oświadczenia

Odcinek 1:

 • Dystans ok. 40 km, Start: Szklarska Poręba, Meta: Przełęcz Kowarska
 • Na trasie PK 1 Odrodzenie
 • Strefa zmian S1 Przełęcz Kowarska
 • Limit czasowy 7 godzin

Odcinek 2:

 • Dystans ok. 18 km, Start: Przełęcz Kowarska, Meta: Janowice Wielkie
 • Na trasie PKU
 • Strefa zmian S2 Janowice Wielkie
 • Limit czasowy 3 godzin

Odcinek 3:

 • Dystans ok. 40 km  Start: Janowice Wielkie, Meta: Goduszyn
 • Strefa zmian S3 Goduszyn
 • Na trasie PK4 Komarno, PK5 Szybowcowa
 • Limit czasowy 6 godzin

Odcinek 4:

 • Dystans ok 39 km, Start: Goduszyn Meta: Szklarska Poręba
 • Na trasie  PK7 Górzyniec, PK8 Kopalnia
 • Limit czasowy 7 godzin

Zmiana zawodnika następuje tylko w strefie zmian, poprzez przekazanie UltraKotlinowej pałeczki. Pałeczkę dostarcza organizator w pakiecie startowym wraz z numerami startowymi.

Na ukończenie trasy Zawodnicy mają limit 23 godziny. O godzinie 5.00 w niedzielę 10.10.2021 trasa zostaje zamknięta.

Limity na punktach kontrolnych:

Lista punktów -  data / godzina zamknięcia  - orientacyjna odległość od startu:

 • PK Przełęcz Kowarska   - 09.10.2021 / 13.00  - 40 km
 • PK Janowice Wielkie     - 09.10.2021 / 16.00   - 58 km
 • PK Goduszyn  - 09.10.2021 / 22.00   - 98 km

Przybycie Zawodnika na punkt kontrolny po jego zamknięciu oznacza nie zmieszczenie się w limicie czasu. Taki Zawodnik przestaje być uczestnikiem UltraKotliny i nie będzie sklasyfikowany. W przypadku nie zmieszczenia się w limicie, Organizatorzy zrzekają się odpowiedzialności za Zawodnika, który będzie kontynuował bieg,

Na trasie każdej ze zmian będzie 1 do 2 punktów kontrolnych / żywieniowych z sędziami. 

Szczegółowe rozmieszczenie i wyposażenie punktów będzie podane w komunikacie technicznym,

 • Na trasie będą też Punkty Kontrolne Ukryte, w postaci zespołów dwuosobowych. Na tych punktach jest weryfikowana jedynie obecność zawodników na trasie. Brak wyżywienia i pomiaru czasu
 • Depozyt można zostawić w biurze zawodów w godzinach jego pracy
 • Support dozwolony jest w wyłącznie w okolicy punktów kontrolnych (należy zachować dystans ok. min 50 m od punktu) / żywieniowych. Pomaganie Zawodnikowi przez osoby trzecie na trasie będzie skutkowało dyskwalifikacją. „Zającowanie” jest zabronione.

Elektroniczny pomiar czasu: chipy dostarczone przez organizatora przyczepiane wyłącznie do buta, oraz przez aplikację obsługiwaną na PK przez sędziów.

Numer startowy przymocowany z przodu w widocznym miejscu dla sędziów

W zawodach udział mogą brać wyłącznie osoby które spełnią następujące kryteria:

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • dokonają zgłoszenia przez formularz internetowy i uiszczą opłatę startową,
 • podpisanie akceptacji regulaminu podczas rejestracji oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z  uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci,
 • w dniu startu przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w tego typu imprezie sportowej (zalecamy zaświadczenie do lekarza),
 • podczas rejestracji w biurze zawodów stawią się osobiście i podpiszą zapoznanie się i akceptację regulaminu,
 • będą posiadali obowiązkowe wyposażenie (wyposażenie może być kontrolowane wyrywkowo w strefie startu, a także na trasie zawodów).

Zespoły 4 osobowe, w kategoriach:

 • Mężczyźni,
 • Kobiety,
 • Mix (dowolna kombinacja),

UWAGA: dopuszczalny jest start jednego zawodnika z zespołu na dwóch odcinkach, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być odcinki następujące po sobie. Uczestnik jednego zespołu, nie może być członkiem innego  zespołu.

Uczestnicy we własnym zakresie organizują transport na Strefy zmian S1, S2, S3 oraz powrót z nich.

 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie www.ultrakotlina.pl od 31.01.2021 roku od godz. 12:00, 
 • Limit zgłoszeń wynosi 30 zespołów,
 • Zapisy zostaną zamknięte w momencie wyczerpania limitu zapisanych i opłaconych zespołów.

 • 24.01.2021 – 31.05.2021 – 350 zł / zespół
 • 1.06.2020 – 30.09.2021 – 400 zł / zespół 
 • Opłata startowa  wnoszona później lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów - tylko gotówką) – 500 zł / zespół.

Płatności z polskiego konta bankowego przyjmowane będą poprzez formularz zapisów drogą elektroniczną za pośrednictwem Blue Media lub w biurze zawodów w godzinach pracy biura.

Dla przelewów zagranicznych kwotę należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska
IBAN: PL 59 1090 1984 0000 0001 3222 2481
kod SWIFT/ BIC: WBKPPLPP
Fundacja Przejście Kotliny, ul. Słoneczna 2, 58-573 Piechowice
W tytule: UltraKotlina sztafeta + nazwisko i imię zawodnika

UWAGA! Rezygnacja i zwrot wpisowego:

 • rezygnacja z udziału w zawodach do 31.05.2021r. zwrot 50%,
 • rezygnacja po 1.06.2021 r. Organizator nie zwraca wpisowego!
 • dopuszcza się przepisanie pakietu na inną osobę w terminie do 15.09.2021r. Nie gwarantujemy możliwości zmiany rozmiaru koszulki,
 • w przypadku nie odbycia się zawodów z przyczyn niezależnych od oorganizatora (np. aktualne przepisy związane z COVID-19) zawodnik otrzyma voucher w wysokości 60% wartości wpisowego dystansu, na który się zapisał do przeniesienia na przyszły rok, na ten sam dystans / lub zwrot środków na konto 50% wartości wpisowego.

W ramach opłaty startowej Zawodnicy otrzymają:

 • ciepły posiłek na mecie,
 • pamiątkowe koszulki,
 • numery startowe,
 • chip do pomiaru czasu
 • mapę trasy,
 • medale,
 • wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego,
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
 • napoje izotoniczne oraz energetyczne i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie,
 • zabezpieczenie medyczne
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych dla osób zapisujących się po 1 października 2021. Pakiety startowe nieodebrane w godzinach pracy biura zawodów przechodzą na Organizatora.

Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.

 • Zawody zostaną przeprowadzone w kategorii MEN i WOMEN, MIX  - 3 najlepsze zespoły,
 • Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone. Nie wysyłamy nagród drogą pocztową.

 • Trasę pokonujemy samodzielnie bez pomocy osób trzecich,
 • Każdy Zawodnik musi posiadać w trakcie biegu czynny i naładowany telefon komórkowy, którego numer podał Organizatorom podczas rejestracji,
 • W razie kontuzji lub zasłabnięcia każdy Zawodnik ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanemu,
 • Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów,
 • Podczas poruszania się po trasie należy zwracać szczególną uwagę na odcinki przebiegające po drogach publicznych. W miejscach ich przekraczania, zawodnicy mają obowiązek poruszania się zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. W tych miejscach zawody odbywają się przy ruchu otwartym.
 • Zabrania się poruszania po terenach prywatnych i uprawnych terenach rolnych poza wyznaczonymi szlakami,
 • Zabrania się rozniecania ognisk,
 • Pojazd uprzywilejowany Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jadący na sygnałach świetlnych lub akustycznych ma bezwzględne pierwszeństwo niezależnie od kierunku jazdy,
 • Zespół ratowniczy pieszy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze środkiem transportu ma bezwzględne pierwszeństwo na szlakach i trasach biegu,
 • Zabrania się startu z psami.

 • Włączony i naładowany telefon komórkowy z wgranymi nr tel. GOPR (985) i organizatora 690 980 855 ,
 • dowód osobisty,
 • minimum 500 ml. wody lub napoju izotonicznego,
 • folia NRC.
 • latarka lub czołówka z zapasem baterii, nie dotyczy zmiany 2 (odcinek 2),
 • czerwoną lampkę oraz odblask (dowolnego koloru) umieszczony z tyłu,
 • mapa trasy zawodów, dostarczona w pakiecie startowym.
 • numer startowy umieszczony z przodu ciała w widocznym miejscu,
 • maseczka lub chusta wielofunkcyjna do zasłaniania ust i nosa w wyznaczonych strefach.

Zalecane:

 • bidon lub kubek wielokrotnego użytku (na punktach nie ma kubeczków plastikowych),
 • kurtka wiatro i wodoodporna,
 • kije trekkingowe (na starcie kije muszą być przymocowane do plecaka lub nerki, grotami na dół),
 • wgrana aplikacja RATUNEK.

Na trasie UltraKotliny należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Karkonoskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych oraz Parków Krajobrazowych, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków itp. wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),
 • schodzenia z trasy oznaczonych szlaków turystycznych na tych terenach,
 • zakłócania ciszy;

zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

 • Wszyscy Zawodnicy startując w UltraKotlinie180 wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją i promocją zawodów.
 • Zawodnicy UltraKotliny180 wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na oficjalnej stronie zawodów, w mediach oraz materiałach promocyjnych.

 • Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w Regulaminie (na stronie WWW, na Facebooku lub drogą e-mailową),
 • Zawodnicy mają prawo wnieść oficjalny protest dotyczący prawidłowości przebiegu zawodów.
 • Protest można wnieść po opłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, płatnej wyłącznie gotówką w biurze zawodów. Po rozpatrzeniu protestu na korzyść wnoszącego, kaucja zostanie zwrócona,
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom UltraKotliny,
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz zasad przedstawionych w komunikatach oraz wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprezy,
 • Uczestnik który nie będzie stosował się do zaleceń i próśb organizatora może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc organizacji imprezy,
 • Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym,
 • W strefach organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom,
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.