Regulamin do pobrania – Regulamin UK180.pdf

Fundacja Przejście Kotliny
Słoneczna 2
58-573 Piechowice
biuro@ultrakotlina.pl

Kierownik zawodów: Marta Lipnicka
Sędzia główny: Paweł Wiśniewski
Szef biura zawodów: Maciej Koziński

Start

09.10.2021, godz. 01:00, Piechowice, ul. Szkolna 6 , Szkoła Podstawowa nr 1

Meta

Szklarska Poręba, skwer przy ul. Turystycznej, w niedzielę 10.10.2021 do godziny 21.00

LIMIT 44 h

08.10.2021 od 16:00 do 22:00 (wszystkie dystanse) - Gościniec Pod Lipą, ul. Turystyczna 6, 58-580 Szklarska Poręba

08/09.10.2021 od 00:00 do 00:45 - Piechowice ul. Szkolna 6, Szkoła Podstawowa nr 1

Zawodnicy otrzymają komunikat techniczny ok. tydzień przed zawodami.

Akceptując Regulamin i biorąc udział w wydarzeniu Ultrakotlina uczestnik oświadcza, że na dzień rejestracji w biurze zawodów:

 • nie miał/miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby,
 • jego stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu,
 • będzie przestrzegał/a wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas wydarzenia,
 • wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała przed wejściem do Biura Zawodów,
 • Zawodnik z temperaturą 37,5°C będzie poproszony o opuszczenie strefy biura zawodów i ponowne przyjście po ok. 20 min, jeśli temperatura nadal będzie wynosiła 37,5°C i więcej,  zawodnik nie będzie wpuszczony do żadnej strefy i nie będzie mógł wystartować w zawodach,
 • Jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w wydarzeniu Ultrakotlina w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Uczestnik zgadza się na zakrywanie ust i nosa w każdej strefie zawodów (biuro zawodów, start/meta, punkt gastronomiczny- przy odbiorze posiłku, punkt żywieniowy) oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do w/w stref.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić KARTĘ ZDROWIA i oświadczenie dostarczyć wydrukowaną do Organizatora przy odbiorze pakietu. Bez wypełnionej i podpisanej KARTY ZDROWIA i oświadczenia Uczestnik nie otrzyma pakietu startowego.
  • KARTĘ ZDROWIA i oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do biura imprezy (do pobrania na stronie organizatora),
  • KARTA ZDROWIA i oświadczenie jest podstawą odbioru pakietu startowego,
  • Pakiet startowy należy odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE,
  • W biurze imprezy nie będzie możliwości wydrukowania KARTY ZDROWIA i oświadczenia.

 • Strefa STARTU/ZAKOŃCZENIA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach/ Skwer przy
  ul.Turystycznej w Szklarskiej Porębie.

  • Nadzór nad tymi strefami obejmuje ekipa organizatorów oraz wolontariuszy, którzy będą dbać o to aby w w/w strefach nie przebywało więcej niż 250 uczestników. Za powstałe skupiska ludzi poza strefą zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności, jednakże będzie się starał dbać by takie nie powstawały.
 • START
  • W strefie STARTU/ZAKOŃCZENIA uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub chusty wielofunkcyjnej
  • W strefie STARTU/ZAKOŃCZENIA uczestnicy zobowiązani są do stosowania się dopoleceń obsługi w/w stref tj. organizatorów i wolontariuszy;
  • W strefie STARTU/ZAKOŃCZENIA mogą się znajdować tylko uczestnicy oraz ekipa organizatora
 • META
  • na mecie obowiązuje zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki lub chusty wielofunkcyjnej
 • Dystans ok. 181 km
 • Suma przewyższeń: 6676 metrów
 • Trasa będzie oznakowana białą (z odblaskami) taśmą z logo Ultrakotliny.
 • Trasa biegnie najważniejszymi pasmami górskimi otaczającymi Kotlinę Jeleniogórską. Bieg ma charakter ultramaratonu górskiego.
 • Przebieg trasy jest zaznaczony na mapie, którą każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym.
 • Ślad gps będzie do pobrania na stronie www.ultrakotlina.pl minimum 2 tygodnie przed zawodami
 • Zawodnik ma obowiązek podać swój numer startowy sędziom na punktach kontrolnych
 • Przed wejściem na punkt każdy uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (środki do dezynfekcji będą zapewnione przez organizatora),
 • NA PUNKTACH obowiązuje zakaz przebywania kibiców,
 • Weryfikacja poprawności przebiegu trasy odbywa się poprzez potwierdzanie obecności na kolejnych punktach kontrolnych. Za brak potwierdzenia punktu kontrolnego na listach wypełnianych przez sędziów nakładana będzie kara dyskwalifikacji zawodnika.
 • W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora , tel. 690 980 855
 • Przepak - Zawodnicy będą mieli prawo do skorzystania z dwóch Przepaków. Przepak w postaci zamkniętego pakunku będzie zostawiony w biurze zawodów, a udostępniany zawodnikom na: PK Huta ( 48 km ) oraz PK 5 Góra Szybowcowa ( 132 km ). Wielkość pakunku nie może przekroczyć 40 litrów na osobę.
 • Depozyt można zostawić w biurze zawodów w godzinach jego pracy.
 • Support dozwolony jest w wyłącznie w okolicy punktów kontrolnych (należy zachować dystans ok. min 50 m od punktu) / żywieniowych. Pomaganie Zawodnikowi przez osoby trzecie na trasie będzie skutkowało dyskwalifikacją. „Zającowanie” jest zabronione.

Na ukończenie trasy Zawodnicy mają limit 44 godzin. O godzinie 21.00 w niedzielę 10.10.2020 trasa zostaje zamknięta. Limity na punktach kontrolnych:

PK Huta - 09.10.2021 / 10:00 ( 9h ) - 45 km
PK2 Przełęcz Kowarska - 09.10.2021 / 20:00 (19h) – 88 km
PK3 Janowice Wielkie - 09.10.2021 / 01:00 (24h) - 105 km
PK6 Goduszyn - 10.10.2021 / 12:00 (35h)- 146 km

Przybycie Zawodnika na punkt kontrolny po jego zamknięciu oznacza nie zmieszczenie się w limicie czasu. Taki Zawodnik przestaje być uczestnikiem UltraKotliny180 i nie będzie sklasyfikowany. W przypadku nie zmieszczenia się w limicie, Organizatorzy zrzekają się odpowiedzialności za Zawodnika, który będzie kontynuował bieg.

 • Na trasie będzie 11 punktów kontrolnych / żywieniowych z sędziami. Odległości między nimi będą wynosiły ok 20km.

Szczegółowe rozmieszczenie i wyposażenie punktów będzie podane w komunikacie technicznym.

Na trasie będą też Punkty Kontrolne Ukryte, w postaci zespołów dwuosobowych.

Elektroniczny pomiar czasu: chipy dostarczone przez organizatora przyczepiane wyłącznie do buta, oraz przez aplikację obsługiwaną na PK przez sędziów.

Numer startowy przymocowany z przodu w widocznym miejscu dla sędziów

W zawodach udział mogą brać wyłącznie osoby które spełnią następujące kryteria:

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • dokonają zgłoszenia przez formularz internetowy i uiszczą opłatę startową,
 • podpisanie akceptacji regulaminu podczas rejestracji oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z  uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci,
 • w dniu startu przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w tego typu imprezie sportowej (zalecamy zaświadczenie do lekarza),
 • podczas rejestracji w biurze zawodów stawią się osobiście i podpiszą zapoznanie się i akceptację regulaminu,
 • będą posiadali obowiązkowe wyposażenie (wyposażenie może być kontrolowane wyrywkowo w strefie startu, a także na trasie zawodów).

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie www.ultrakotlina.pl od 31.01.2021 roku od godz. 12:00

 • Limit zgłoszeń wynosi 170 osób.
 • Zapisy zostaną zamknięte w momencie wyczerpania limitu zapisanych i opłaconych zawodników

17.01.2021 – 31.05.2021 – 375 zł
01.06.2021 – 30.09.2021 – 400 zł
Opłata startowa wnoszona później lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów - tylko gotówką) – 425 zł

Płatności z polskiego konta bankowego przyjmowane będą poprzez formularz zapisów drogą elektroniczną za pośrednictwem Blue Media lub w biurze zawodów w godzinach pracy biura.

Dla przelewów zagranicznych kwotę należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska
IBAN: PL 59 1090 1984 0000 0001 3222 2481
kod SWIFT/ BIC: WBKPPLPP
Fundacja Przejście Kotliny, ul. Słoneczna 2, 58-573 Piechowice
W tytule: Ultrakotlina180 + nazwisko i imię zawodnika

UWAGA! Rezygnacja i zwrot wpisowego:

 • rezygnacja z udziału w zawodach do 31.05.2021r. zwrot 50%,
 • rezygnacja po 1.06.2021 r. Organizator nie zwraca wpisowego!
 • dopuszcza się przepisanie pakietu na inną osobę w terminie do 15.09.2021r. Nie gwarantujemy możliwości zmiany rozmiaru koszulki,
 • w przypadku nie odbycia się zawodów z przyczyn niezależnych od oorganizatora (np. aktualne przepisy związane z COVID-19) zawodnik otrzyma voucher w wysokości 60% wartości wpisowego dystansu, na który się zapisał do przeniesienia na przyszły rok, na ten sam dystans / lub zwrot środków na konto 50% wartości wpisowego.

W ramach opłaty startowej Zawodnicy otrzymają:

 • ciepły posiłek na mecie,
 • pamiątkowe koszulki,
 • numery startowe,
 • chip do pomiaru czasu
 • mapę trasy,
 • medale,
 • wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego,
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
 • napoje izotoniczne oraz energetyczne i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie,
 • zabezpieczenie medyczne
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych dla osób zapisujących się po 1 października 2021. Pakiety startowe nieodebrane w godzinach pracy biura zawodów przechodzą na Organizatora.

Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.

Zawody zostaną przeprowadzone w kategorii MEN i WOMEN - 6 najlepszych zawodników i zawodniczek.

Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone. Nie wysyłamy nagród drogą pocztową.

Nagrody: 1-3 – puchary i nagrody pieniężne / 1-6 – drobne nagrody rzeczowe.

 • Trasę pokonujemy samodzielnie bez pomocy osób trzecich,
 • Każdy Zawodnik musi posiadać w trakcie biegu czynny i naładowany telefon komórkowy, którego numer podał Organizatorom podczas rejestracji,
 • W razie kontuzji lub zasłabnięcia każdy Zawodnik ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanemu,
 • Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów,
 • Podczas poruszania się po trasie należy zwracać szczególną uwagę na odcinki przebiegające po drogach publicznych. W miejscach ich przekraczania, zawodnicy mają obowiązek poruszania się zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. W tych miejscach zawody odbywają się przy ruchu otwartym.
 • Zabrania się poruszania po terenach prywatnych i uprawnych terenach rolnych poza wyznaczonymi szlakami,
 • Zabrania się rozniecania ognisk,
 • Pojazd uprzywilejowany Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jadący na sygnałach świetlnych lub akustycznych ma bezwzględne pierwszeństwo niezależnie od kierunku jazdy,
 • Zespół ratowniczy pieszy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze środkiem transportu ma bezwzględne pierwszeństwo na szlakach i trasach biegu,
 • Zabrania się startu z psami.

 • Włączony i naładowany telefon komórkowy z wgranymi nr tel. GOPR (985) i organizatora 690 980 855
 • dowód osobisty
 • minimum 500ml wody lub napoju izotonicznego,
 • folia NRC,
 • latarka lub czołówka z zapasem baterii,
 • czerwoną lampkę oraz odblask (dowolnego koloru) umieszczony z tyłu,
 • mapa trasy zawodów, dostarczona w pakiecie startowym,
 • numer startowy umieszczony z przodu ciała w widocznym miejscu.
 • maseczka lub chusta wielofunkcyjna do zasłaniania ust i nosa w wyznaczonych strefach.

Zalecane:

 • bidon lub kubek wielokrotnego użytku (na punktach nie ma kubeczków plastikowych)
 • kurtka wiatro i wodoodporna
 • kije trekkingowe (na starcie kije muszą być przymocowane do plecaka lub nerki, grotami na dół),
 • wgrana aplikacja RATUNEK

Na trasie Ultrakotliny180 należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Karkonoskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych oraz Parków Krajobrazowych, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków itp. wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),
 • schodzenia z trasy oznaczonych szlaków turystycznych na tych terenach,
 • zakłócania ciszy;

zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

 • Wszyscy Zawodnicy startując w UltraKotlinie180 wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją i promocją zawodów.
 • Zawodnicy UltraKotliny180 wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na oficjalnej stronie zawodów, w mediach oraz materiałach promocyjnych.

 • Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w Regulaminie (na stronie WWW, na Facebooku lub drogą e-mailową),
 • Zawodnicy mają prawo wnieść oficjalny protest dotyczący prawidłowości przebiegu zawodów.
 • Protest można wnieść po opłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, płatnej wyłącznie gotówką w biurze zawodów. Po rozpatrzeniu protestu na korzyść wnoszącego, kaucja zostanie zwrócona,
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom UltraKotliny,
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz zasad przedstawionych w komunikatach oraz wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprezy,
 • Uczestnik który nie będzie stosował się do zaleceń i próśb organizatora może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc organizacji imprezy,
 • Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym,
 • W strefach organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom,
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.