Regulamin do pobrania – Regulamin UK30.pdf

Fundacja Przejście Kotliny
Słoneczna 2
58-573 Piechowice
biuro@ultrakotlina.pl

Kierownik zawodów: Marta Lipnicka
Sędzia główny: Paweł Wiśniewski
Szef biura zawodów: Maciej Koziński

Start: 10.10.2021, godz. 10:00,  Piechowice (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkolna 6).

Meta: Szklarska Poręba skwer przy ul. Turystycznej , w niedzielę 10.10.2021 do godziny 16.00.

LIMIT 6 h

 • 08.10.2021 od 16:00 do 22:00 (wszystkie dystanse), Gościniec Pod Lipą, ul. Turystyczna 6, 58-580 Szklarska Poręba
 • 09.10.2021 od 18:00 do 20:00, Gościniec Pod Lipą, ul. Turystyczna 6, 58-580 Szklarska Poręba
 • 10.10.2021 od 08:00 do 9:45 w Piechowicach, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkolna 6

Zawodnicy otrzymają komunikat techniczny ok. tydzień przed zawodami.

Akceptując Regulamin i biorąc udział w wydarzeniu Ultrakotlina uczestnik oświadcza, że na dzień rejestracji w biurze zawodów:

 • nie miał/miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby,
 • jego stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu,
 • będzie przestrzegał/a wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas wydarzenia,
 • wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała przed wejściem do Biura Zawodów,
 • Zawodnik z temperaturą 37,5°C będzie poproszony o opuszczenie strefy biura zawodów i ponowne przyjście po ok. 20 min, jeśli temperatura nadal będzie wynosiła 37,5°C i więcej,  zawodnik nie będzie wpuszczony do żadnej strefy i nie będzie mógł wystartować w zawodach,
 • Jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w wydarzeniu Ultrakotlina w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 • Uczestnik zgadza się na zakrywanie ust i nosa w każdej strefie zawodów (biuro zawodów, start/meta, punkt gastronomiczny- przy odbiorze posiłku, punkt żywieniowy) oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do w/w stref.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić KARTĘ ZDROWIA i oświadczenie dostarczyć wydrukowaną do Organizatora przy odbiorze pakietu. Bez wypełnionej i podpisanej KARTY ZDROWIA i oświadczenia Uczestnik nie otrzyma pakietu startowego.
  • KARTĘ ZDROWIA i oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do biura imprezy (do pobrania na stronie organizatora),
  • KARTA ZDROWIA i oświadczenie jest podstawą odbioru pakietu startowego,
  • Pakiet startowy należy odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE,
  • W biurze imprezy nie będzie możliwości wydrukowania KARTY ZDROWIA i oświadczenia.

 • Strefa STARTU/ZAKOŃCZENIA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach/ Skwer przy ul. Turystycznej w Szklarskiej Porębie. 
  • Nadzór nad tymi strefami obejmuje ekipa organizatorów oraz wolontariuszy, którzy będą dbać o to aby w w/w strefach nie przebywało więcej niż 250 uczestników. Za powstałe skupiska ludzi poza strefą zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności, jednakże będzie się starał dbać by takie nie powstawały.
 • START:
  • W strefie STARTU/ZAKOŃCZENIA uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub chusty wielofunkcyjnej;
  • W strefie STARTU/ZAKOŃCZENIA uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń obsługi w/w stref tj. organizatorów i wolontariuszy;
  • W strefie STARTU/ZAKOŃCZENIA mogą się znajdować tylko uczestnicy oraz ekipa organizatora;
 • META:
  • na mecie obowiązuje zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki lub chusty wielofunkcyjnej;
 • Dystans ok. 34 km,
 • suma przewyższeń: ok. 1309 metrów,
 • Trasa będzie oznakowana białą (z odblaskami) taśmą z logo UltraKotliny,
 • Trasa biegnie najważniejszymi pasmami górskimi otaczającymi Kotlinę Jeleniogórską. Bieg ma charakter ultramaratonu górskiego,
 • Przebieg trasy jest zaznaczony na mapie, którą każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym,
 • Ślad gps będzie do pobrania na stronie www.ultrakotlina.pl minimum 2 tygodnie przed zawodami,
 • Weryfikacja poprawności przebiegu trasy odbywa się poprzez potwierdzanie obecności na kolejnych punktach kontrolnych. Za brak potwierdzenia punktu kontrolnego na listach wypełnianych przez sędziów nakładana będzie kara dyskwalifikacji zawodnika,
 • Zawodnik ma obowiązek podać swój numer startowy sędziom na punktach kontrolnych,
 • Przed wejściem na punkt każdy uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (środki do dezynfekcji będą zapewnione przez organizatora),
 • NA PUNKTACH obowiązuje zakaz przebywania kibiców,
 • W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora , tel. 690 980 855. 

     

    • Na ukończenie trasy Zawodnicy mają limit 6 godzin. O godzinie 16.00 w niedzielę 10.10.2021 trasa zostaje zamknięta,
    • Limity na punktach kontrolnych:

    Lista punktów -  data / godzina zamknięcia  - orientacyjna odległość od startu:

    • PK A Zakręt Śmierci  - 10.10.2021 / 12.00 (2h) - 12km
    • PK B Jakuszyce   - 10.10.2021 / 15.00 (5h)- 24 km  
    • Przybycie Zawodnika na punkt kontrolny po jego zamknięciu oznacza nie zmieszczenie się w limicie czasu. Taki Zawodnik przestaje być uczestnikiem UltraKotliny30 i nie będzie sklasyfikowany. W przypadku nie zmieszczenia się w limicie, Organizatorzy zrzekają się odpowiedzialności za Zawodnika, który będzie kontynuował bieg,
    • Na trasie będą 2 punkty kontrolne/ żywieniowe z sędziami. Odległości między nimi będą wynosiły ok 12 km. Szczegółowe rozmieszczenie i wyposażenie punktów będzie podane w komunikacie technicznym,
    • Na trasie będą też Punkty Kontrolne Ukryte, w postaci zespołów dwuosobowych. Na tych punktach jest weryfikowana jedynie obecność zawodników na trasie. Brak wyżywienia i pomiaru czasu,
    • Depozyt można zostawić w biurze zawodów w godzinach jego pracy,

    Support  dozwolony jest w wyłącznie w okolicy punktów kontrolnych (należy zachować dystans ok. min 50 m od punktu) / żywieniowych. Pomaganie Zawodnikowi przez osoby trzecie na trasie będzie skutkowało dyskwalifikacją. „Zającowanie” jest zabronione.

    Elektroniczny pomiar czasu: chipy dostarczone przez organizatora przyczepiane wyłącznie do buta, oraz przez aplikację obsługiwaną na PK przez sędziów.

    Numer startowy przymocowany z przodu w widocznym miejscu dla sędziów

    W zawodach udział mogą brać wyłącznie osoby które spełnią następujące kryteria:

    • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
    • dokonają zgłoszenia przez formularz internetowy i uiszczą opłatę startową,
    • podpisanie akceptacji regulaminu podczas rejestracji oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z  uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci,
    • w dniu startu przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w tego typu imprezie sportowej (zalecamy zaświadczenie do lekarza),
    • podczas rejestracji w biurze zawodów stawią się osobiście i podpiszą zapoznanie się i akceptację regulaminu,
    • będą posiadali obowiązkowe wyposażenie (wyposażenie może być kontrolowane wyrywkowo w strefie startu, a także na trasie zawodów).

    Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie www.ultrakotlina.pl od 31.01.2021 roku od godz. 12:00

    • Limit zgłoszeń wynosi 400 osób.
    • Zapisy zostaną zamknięte w momencie wyczerpania limitu zapisanych i opłaconych zawodników

    • 24.01.2021 – 31.05.2021 – 120 zł 
    • 1.06.2020 – 30.09.2021 – 140 zł
    • Opłata startowa  wnoszona później lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów - tylko gotówką) – 160 zł

    Płatności z polskiego konta bankowego przyjmowane będą poprzez formularz zapisów drogą elektroniczną za pośrednictwem Blue Media lub w biurze zawodów w godzinach pracy biura.

    Dla przelewów zagranicznych kwotę należy wpłacać na konto:
    Santander Bank Polska
    IBAN: PL 59 1090 1984 0000 0001 3222 2481
    kod SWIFT/ BIC: WBKPPLPP
    Fundacja Przejście Kotliny, ul. Słoneczna 2, 58-573 Piechowice
    W tytule: Ultrakotlina30 + nazwisko i imię zawodnika

    UWAGA! Rezygnacja i zwrot wpisowego:

    • rezygnacja z udziału w zawodach do 31.05.2021r. zwrot 50%,
    • rezygnacja po 1.06.2021 r. Organizator nie zwraca wpisowego!
    • dopuszcza się przepisanie pakietu na inną osobę w terminie do 15.09.2021r. Nie gwarantujemy możliwości zmiany rozmiaru koszulki,
    • w przypadku nie odbycia się zawodów z przyczyn niezależnych od oorganizatora (np. aktualne przepisy związane z COVID-19) zawodnik otrzyma voucher w wysokości 60% wartości wpisowego dystansu, na który się zapisał do przeniesienia na przyszły rok, na ten sam dystans / lub zwrot środków na konto 50% wartości wpisowego.

    W ramach opłaty startowej Zawodnicy otrzymają:

    • ciepły posiłek na mecie,
    • pamiątkowe koszulki,
    • numery startowe,
    • chip do pomiaru czasu,
    • mapę trasy,
    • medale,
    • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
    • napoje izotoniczne oraz energetyczne i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie,
    • zabezpieczenie medyczne
    • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

    Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych dla osób zapisujących się po 1 października 2021. Pakiety startowe nieodebrane w godzinach pracy biura zawodów przechodzą na Organizatora.

    Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.

    Zawody zostaną przeprowadzone w kategorii MEN i WOMEN - 6 najlepszych zawodników i zawodniczek.

    Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone. Nie wysyłamy nagród drogą pocztową.

    Nagrody: 1-3 – puchary i nagrody pieniężne / 1-6 – drobne nagrody rzeczowe.

    • Trasę pokonujemy samodzielnie bez pomocy osób trzecich,
    • Każdy Zawodnik musi posiadać w trakcie biegu czynny i naładowany telefon komórkowy, którego numer podał Organizatorom podczas rejestracji,
    • W razie kontuzji lub zasłabnięcia każdy Zawodnik ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanemu,
    • Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów,
    • Podczas poruszania się po trasie należy zwracać szczególną uwagę na odcinki przebiegające po drogach publicznych. W miejscach ich przekraczania, zawodnicy mają obowiązek poruszania się zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. W tych miejscach zawody odbywają się przy ruchu otwartym.
    • Zabrania się poruszania po terenach prywatnych i uprawnych terenach rolnych poza wyznaczonymi szlakami,
    • Zabrania się rozniecania ognisk,
    • Pojazd uprzywilejowany Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jadący na sygnałach świetlnych lub akustycznych ma bezwzględne pierwszeństwo niezależnie od kierunku jazdy,
    • Zespół ratowniczy pieszy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze środkiem transportu ma bezwzględne pierwszeństwo na szlakach i trasach biegu,
    • Zabrania się startu z psami.

    • Włączony i naładowany telefon komórkowy z wgranymi nr tel. GOPR (985) i organizatora 690 980 855
    • dowód osobisty
    • minimum 500ml wody lub napoju izotonicznego,
    • folia NRC,
    • mapa trasy zawodów, dostarczona w pakiecie startowym,
    • numer startowy umieszczony z przodu ciała w widocznym miejscu.
    • maseczka lub chusta wielofunkcyjna do zasłaniania ust i nosa w wyznaczonych strefach.

    Zalecane:

    • bidon lub kubek wielokrotnego użytku (na punktach nie ma kubeczków plastikowych)
    • kurtka wiatro i wodoodporna
    • kije trekkingowe (na starcie kije muszą być przymocowane do plecaka lub nerki, grotami na dół),
    • wgrana aplikacja RATUNEK

    Na trasie Ultrakotliny30 należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Karkonoskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych oraz Parków Krajobrazowych, a w szczególności zabrania się:

    • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków itp. wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),
    • schodzenia z trasy oznaczonych szlaków turystycznych na tych terenach,
    • zakłócania ciszy;

    zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

    • Wszyscy Zawodnicy startując w UltraKotlinie180 wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją i promocją zawodów.
    • Zawodnicy UltraKotliny180 wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych na oficjalnej stronie zawodów, w mediach oraz materiałach promocyjnych.

    • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.